۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۰ آذر

برنامه درسی مصوب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری(کارشناسی ارشد)

                  سرفصل دروس پیشنیاز دوره کارشناسی ارشد آمار ریاضی
عنوان درس(فارسی)
نوع واحد
دریافت عنوان درس (انگلیسی)
آنالیز ریاضی 1تخصصی - نظری  Mathematical Analysis 1
آمار ریاضی 1 تخصصی - نظری   Mathematical Statistics1
 آمار ریاضی 2تخصصی - نظری   Mathematical Statistics2
فرایندهای تصادفی 1 تخصصی - نظری   Stochastic Processes1
روش های نمونه گیری 1 تخصصی - نظری   Sampling Methods1
رگرسیون 1 تخصصی - نظری  Regression1
 طرح آزمایش ها 1تخصصی - نظری   Design of  Experiments
روش های نا پارامتری تخصصی - نظری   Nonparametric Methods
 سری های زمانی 1تخصصی - نظری   Time Series1
 روشهای چند متغیره گسستهتخصصی - نظری   Dicrete Multivariate Methods
 
                      سرفصل دروس تخصصی - اختیاری دوره کارشناسی ارشد آمار ریاضی
عنوان درس(فارسی)     
نوع واحد
دریافت عنوان درس (انگلیسی)
نظریه اندازه و احتمال1                      تخصصی - نظری   Measure Theory and Probability1
استنباط آماری 1تخصصی - نظری  Statistical Inference1
استنباط آماری 2 تخصصی - نظری  Statistical Inference2
آمار فضایی 1 اختیاری - نظری  Spatial Statistics1
 آنالیز چند متغیره 1اختیاری - نظری    Multivariate Analysis 1
بیوانفورماتیک آماری  اختیاری - نظری    Statistical Bioinformatics
پردازش آماری تصویر     اختیاری - نظری   Statistical Image Processing
تحلیل آماری شکل 1اختیاری - نظری  Statistical Shape Analysis 1
تحلیل آماری الگوهای        نقطه ای اختیاری - نظری Statiscal Analysis of Point Patterns
تحلیل بقا اختیاری - نظری  survival Analysis
تحلیل چند متغیره گسسته پیشرفته اختیاری - نظری  Advanced Multivate Discrete Analysis
تحلیل داده های طولی 1 اختیاری - نظریAnalysis of Longitudinal Data 1
داده کاوی پیشرفته اختیاری - نظری  Advanced Data Mining
روش شناختی آمارگیری اختیاری - نظری Survey Methodology
روش های دنباله ای اختیاری - نظری  Sequential Methods
روشهای ناپارامتری پیشرفتهاختیاری - نظری  Advanced Nonparametric Methods
 سری های زمانی 2اختیاری - نظری   Time Series2
سمینار تخصصی - نظری   Seminar 
شبیه سازی اختیاری - نظری  Simulation 
طرح آزمایش های پیشرفته اختیاری - نظری  Advanced Experimental Design 
فرایندهای تصادفی 2 اختیاری - نظری   Statitical Process2 
فنون آماری اختیاری - نظری   Statistical techniques 
مباجث پیشرفته در نظریه اطلاع اختیاری - نظری 
Advanced Discussions on Information Theory 
مباحث ویژه  اختیاری - نظری  Special Topics  
 مدل های خطی 1اختیاری - نظری   Linear Models1 
 مدل های خطی 2اختیاری - نظری 
Linear Mpdels2 
 نظریه اندازه و احتمال 2اصلی - تخصصی  Measure Theory and Probabability2 
نظریه تصمیم بیزی اختیاری - نظری  Bayesian Decision Theory
نظریه صف اختیاری - نظری  Queuing Theory 
 نظریه نمونه گیریاختیاری - تخصصی   Sampling Theory
نظریه قابلیت اعتماد 1  اختیاری - نظری  Reliability Theory 1 
 نظریه مفصل و مدل سازی وابستگیاختیاری - نظری   Copula Theory and Dependence Modeling 
پایان نامه  تخصصی - نظری  Thesis

تاریخ به روز رسانی:
1400/05/21
تعداد بازدید:
555
گروه آمار
آخرین اخبار
'NoData' not found in DataDic
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک، ساختمان خوارزمی، طبقه پنجم، دانشکده علوم ریاضی
  کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188047861+
فاکس : 982188058470+
 math.alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.