۱۴۰۰ پنج شنبه ۷ بهمن
سخنرانی پروفسور علی هادی
1400/08/05

 • سخنرانی پروفسور علی هادی در دانشکده علوم ریاضیسخنرانی پروفسور علی هادی در دانشکده علوم ریاضی
  سخنرانی پروفسور علی هادی در دانشکده علوم ریاضی
 • سخنرانی پروفسور علی هادی در دانشکده علوم ریاضیسخنرانی پروفسور علی هادی در دانشکده علوم ریاضی
  سخنرانی پروفسور علی هادی در دانشکده علوم ریاضی
 • مصاحبه دکتری 1400 به صورت مجازی در دانشکده علوم ریاضیمصاحبه دکتری 1400 به صورت مجازی در دانشکده علوم ریاضی
  مصاحبه دکتری 1400 به صورت مجازی در دانشکده علوم ریاضی
 • سخنرانی پروفسور علی هادی در دانشکده علوم ریاضیسخنرانی پروفسور علی هادی در دانشکده علوم ریاضی
  سخنرانی پروفسور علی هادی در دانشکده علوم ریاضی
 • سخنرانی پروفسور علی هادی در دانشکده علوم ریاضیسخنرانی پروفسور علی هادی در دانشکده علوم ریاضی
  سخنرانی پروفسور علی هادی در دانشکده علوم ریاضی
 • سخنرانی پروفسور علی هادی در دانشکده علوم ریاضیسخنرانی پروفسور علی هادی در دانشکده علوم ریاضی
  سخنرانی پروفسور علی هادی در دانشکده علوم ریاضی
 • سخنرانی پروفسور علی هادی در دانشکده علوم ریاضیسخنرانی پروفسور علی هادی در دانشکده علوم ریاضی
  سخنرانی پروفسور علی هادی در دانشکده علوم ریاضی
 • سخنرانی پروفسور علی هادی در دانشکده علوم ریاضیسخنرانی پروفسور علی هادی در دانشکده علوم ریاضی
  سخنرانی پروفسور علی هادی در دانشکده علوم ریاضی
 • سخنرانی پروفسور علی هادی در دانشکده علوم ریاضیسخنرانی پروفسور علی هادی در دانشکده علوم ریاضی
  سخنرانی پروفسور علی هادی در دانشکده علوم ریاضی
 • سخنرانی پروفسور علی هادی در دانشکده علوم ریاضیسخنرانی پروفسور علی هادی در دانشکده علوم ریاضی
  سخنرانی پروفسور علی هادی در دانشکده علوم ریاضی
 • سخنرانی پروفسور علی هادی در دانشکده علوم ریاضیسخنرانی پروفسور علی هادی در دانشکده علوم ریاضی
  سخنرانی پروفسور علی هادی در دانشکده علوم ریاضی
 • سخنرانی پروفسور علی هادی در دانشکده علوم ریاضیسخنرانی پروفسور علی هادی در دانشکده علوم ریاضی
  سخنرانی پروفسور علی هادی در دانشکده علوم ریاضی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک، ساختمان خوارزمی، طبقه پنجم، دانشکده علوم ریاضی
  کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188047861+
فاکس : 982188058470+
 math.alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.