۱۴۰۲ جمعه ۱۱ اسفند

برنامه درسی مصوب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری(کارشناسی)

                       سرفصل دروس مصوب کارشناسی آمار سال 1402 به بعد                               
 
                      سرفصل دروس مصوب کارشناسی آمار قبل از سال 1402
 عنوان درس(فارسی)
     
     نوع واحد                             
 دریافت   عنوان درس (انگلیسی)
ریاضی عمومی 1 پایه نظری   Calculus 1 
 ریاضی عمومی 2پایه - نظری   Calculus 2 
معادلات دیفرانسیل  پایه - نظری      Differential Equation
مبانی کامپیوتروبرنامه نویسی  پایه - نظری   Fundamentals of Computer Science and Programming 
مبانی ریاضیات پایه - نظری  Foundations of Mathematics 
آمار و احتمال مقدماتی پایه - نظری  Introduction to Statistics and Probability 
مبانی اقتصاد پایه - نظری  Foundation of Economics 
مبانی جمعیت شناسی پایه - نظری  Fandamental of Demography 
مبانی ژنتیک پایه - نظری  
Principles of Genetics 
 مبانی محیط زیستپایه - نظری   Principles of Enviroment 
جبرخطی برای آمار تخصصی - نظری   Linear Algebrafor Statistics 
آنالیز ریاضی 1  تخصصی - نظری   Mathematical Analysis 1 
احتمال 1   تخصصی - نظری  Probability 1 
احتمال 2 تخصصی - نظری  Probability 2 
روش های آماری تخصصی - نظری  Statistical Methods 
آمار ریاضی 1 تخصصی - نظری  Mathematical Statistics 1 
آمار ریاضی 2 تخصصی - نظری   Mathematical Statistics 2 
فرایندهای تصادفی 1 تخصصی - نظری  Stochastic Processes 1 
روشهای نمونه گیری 1 تخصصی - نظری   Sampling Method 1 
روشهای نمونه گیری 2 تخصصی - نظری  Sampling Method 2 
رگرسیون 1 تخصصی - نظری    Regression1
رگرسیون 2 تخصصی - نظری   Regression2
طرح آزمایش ها 1 تخصصی - نظری    Design of Experiments1
 طرح آزمایش ها 2تخصصی - نظری   Design of Experiments 2 
روشهای ناپارامتری تخصصی - نظری    Nonparametric Methods
سری های زمانی 1 تخصصی - نظری    Time Series 1
روشهای چند متغیره پیوسته 1 تخصصی - نظری   Multivariate Statistical Analysis 1
 روشهای چند متغیره  پیوسته 2تخصصی - نظری   Multivariate Statistical Analysis 2
روشهای چند متغیره گسسته تخصصی - نظری    Discrete Multivariante Methods
 روشهای عددی و شبیه سازیتخصصی - نظری    Numerical Methods and Simulation
 کنترل کیفیت آماریتخصصی - نظری   Statistical Quality Control
 آشنایی با آمار رسمی تخصصی - نظری   An Introduction to Oficial Statistics
محاسبات آماری تخصصی - نظری     Statistical Computing
پروژه کارشناسیتخصصی - نظری   Undergraduate Project
 روش تحقیق و مشاوره آماریتخصصی - نظری   Research and Statistical Consulting
 زبان تخصصیتخصصی - نظری   Professional Language
آمار بیزی اختیاری - نظری   Bayesian Statistics
 آشنایی با داده های ترتیبیاختیاری - نظری   An Introduction to Ordered Data
داده کاوی اختیاری - نظری   Data Mining
مباحثی در آمار کاربردی اختیاری - نظری  Topics in Applied Statistics 
مباحثی در آمار نظری اختیاری - نظری   Topics in Theoritical Statistics
آشنایی با نظریه صف  اختیاری - نظری   An Introduction to Queueing Theory
آمار برای تجارت  اختیاری - نظری   Statistics for Business
سری های زمانی 2 اختیاری - نظری   Time Series 2
آشنایی با نظریه اطلاع اختیاری - نظری     An Introduction to Information Theory 
آشنایی با نظریه تصمیم اختیاری - نظری    An Introduction to Decision Theory
آشنایی با قابلیت اعتماد اختیاری - نظری   An Introduction to Reliability Theory
روش های دنباله ای اختیاری - نظری    Sequential Methods
تحلیل بقا  اختیاری - نظری    Survival Analysis
حسابان تصادفی مقدماتی اختیاری - نظری      An Introduction to Stochastic Calculus
 آشنایی با ریاضی مالیاختیاری - نظری    An Introduction to Mathematical Finance
احتمال و آمار فازی اختیاری - نظری    Fuzzy Proability and Statistics
تاریخ آمار و احتمال  اختیاری - نظری    History of Statistics and Proability
 فلسفه آماراختیاری - نظری    Philosophy of Statistics
آمار زیستی اختیاری - نظری     Biostatistics
 مبانی بیمه و مالیاختیاری - نظری    Fundamentals of Actuary and Insurance 
 زیست سنجیاختیاری - نظری   Biometry
مبانی ترکیبیات اختیاری - نظری    Fundamental of Combinatorics
 آنالیز ریاضی 2اختیاری - نظری    Mathematical Analysis 2
 فرایندهای تصادفی 2 اختیاری - نظری     Stochastic Processes 2
بهینه سازی خطی 1اختیاری - نظری      Linear Optimization1
 بهینه سازی غیرخطیاختیاری - نظری     Non-Linear Optimization
توابع مختلط  اختیاری - نظری    Complex Functions
 نظریه اندازه ها و کاربردها اختیاری - نظری    Measure Theory and Applications
 برنامه نویسی پیشرفتهاختیاری - نظری     Advanced Programming
 ساختمان داده ها و الگوریتم هااختیاری - نظری     DatanStructures and Algorithms
محاسبات نرم  اختیاری - نظری  Soft Computing

تاریخ به روز رسانی:
1402/11/09
تعداد بازدید:
3390
گروه آمار
آخرین اخبار
'NoData' not found in DataDic
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک، ساختمان خوارزمی، طبقه پنجم، دانشکده علوم ریاضی
  کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188047861+
فاکس : 982188058470+
 math.alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.