۱۳۹۷ يکشنبه ۳۰ دي
جلسات و نشست ها

 • نشست هیات رِِِییسه دانشکدهبا دانشجویان علوم کامپیوتر در شب یلدانشست هیات رِِِییسه دانشکدهبا دانشجویان علوم کامپیوتر در شب یلدا
  نشست هیات رِِِییسه دانشکدهبا دانشجویان علوم کامپیوتر در شب یلدا
 • نشست هیات رِِِییسه دانشکدهبا دانشجویان علوم کامپیوتر در شب یلدانشست هیات رِِِییسه دانشکدهبا دانشجویان علوم کامپیوتر در شب یلدا
  نشست هیات رِِِییسه دانشکدهبا دانشجویان علوم کامپیوتر در شب یلدا
 • نشست هیات رِِِییسه دانشکدهبا دانشجویان علوم کامپیوتر در شب یلدانشست هیات رِِِییسه دانشکدهبا دانشجویان علوم کامپیوتر در شب یلدا
  نشست هیات رِِِییسه دانشکدهبا دانشجویان علوم کامپیوتر در شب یلدا
 • نشست هیات رِِِییسه دانشکدهبا دانشجویان علوم کامپیوتر در شب یلدانشست هیات رِِِییسه دانشکدهبا دانشجویان علوم کامپیوتر در شب یلدا
  نشست هیات رِِِییسه دانشکدهبا دانشجویان علوم کامپیوتر در شب یلدا
 • نشست هیات رِِِییسه دانشکدهبا دانشجویان علوم کامپیوتر در شب یلدانشست هیات رِِِییسه دانشکدهبا دانشجویان علوم کامپیوتر در شب یلدا
  نشست هیات رِِِییسه دانشکدهبا دانشجویان علوم کامپیوتر در شب یلدا
 • نشست هیات رِِِییسه دانشکدهبا دانشجویان علوم کامپیوتر در شب یلدانشست هیات رِِِییسه دانشکدهبا دانشجویان علوم کامپیوتر در شب یلدا
  نشست هیات رِِِییسه دانشکدهبا دانشجویان علوم کامپیوتر در شب یلدا
 • نشست هیات رِِِییسه دانشکدهبا دانشجویان علوم کامپیوتر در شب یلدانشست هیات رِِِییسه دانشکدهبا دانشجویان علوم کامپیوتر در شب یلدا
  نشست هیات رِِِییسه دانشکدهبا دانشجویان علوم کامپیوتر در شب یلدا
 • دیدار و نشست رئیس و معاونین دانشکده با کارمندان به مناسبت روز کارمنددیدار و نشست رئیس و معاونین دانشکده با کارمندان به مناسبت روز کارمند
  دیدار و نشست رئیس و معاونین دانشکده با کارمندان به مناسبت روز کارمند
 • دیدار و نشست رئیس و معاونین دانشکده با کارمندان به مناسبت روز کارمنددیدار و نشست رئیس و معاونین دانشکده با کارمندان به مناسبت روز کارمند
  دیدار و نشست رئیس و معاونین دانشکده با کارمندان به مناسبت روز کارمند
 • دیدار و نشست رئیس و معاونین دانشکده با کارمندان به مناسبت روز کارمنددیدار و نشست رئیس و معاونین دانشکده با کارمندان به مناسبت روز کارمند
  دیدار و نشست رئیس و معاونین دانشکده با کارمندان به مناسبت روز کارمند
 • دیدار و نشست رئیس و معاونین دانشکده با کارمندان به مناسبت روز کارمنددیدار و نشست رئیس و معاونین دانشکده با کارمندان به مناسبت روز کارمند
  دیدار و نشست رئیس و معاونین دانشکده با کارمندان به مناسبت روز کارمند
 • دیدار و نشست رئیس و معاونین دانشکده با کارمندان به مناسبت روز کارمنددیدار و نشست رئیس و معاونین دانشکده با کارمندان به مناسبت روز کارمند
  دیدار و نشست رئیس و معاونین دانشکده با کارمندان به مناسبت روز کارمند
 • دیدار و نشست رئیس و معاونین دانشکده با کارمندان به مناسبت روز کارمنددیدار و نشست رئیس و معاونین دانشکده با کارمندان به مناسبت روز کارمند
  دیدار و نشست رئیس و معاونین دانشکده با کارمندان به مناسبت روز کارمند
 • دیدار و نشست رئیس و معاونین دانشکده با کارمندان به مناسبت روز کارمنددیدار و نشست رئیس و معاونین دانشکده با کارمندان به مناسبت روز کارمند
  دیدار و نشست رئیس و معاونین دانشکده با کارمندان به مناسبت روز کارمند
 • دیدار و نشست رئیس و معاونین دانشکده با کارمندان به مناسبت روز کارمنددیدار و نشست رئیس و معاونین دانشکده با کارمندان به مناسبت روز کارمند
  دیدار و نشست رئیس و معاونین دانشکده با کارمندان به مناسبت روز کارمند
 • جلسه مشترک ( ارتقا تراز بین المللی دانشگاه)جلسه مشترک ( ارتقا تراز بین المللی دانشگاه)
  جلسه مشترک ( ارتقا تراز بین المللی دانشگاه)
 • جلسه مشترک ( ارتقا تراز بین المللی دانشگاه)جلسه مشترک ( ارتقا تراز بین المللی دانشگاه)
  جلسه مشترک ( ارتقا تراز بین المللی دانشگاه)
 • جلسه مشترک ( ارتقا تراز بین المللی دانشگاه)جلسه مشترک ( ارتقا تراز بین المللی دانشگاه)
  جلسه مشترک ( ارتقا تراز بین المللی دانشگاه)
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک، ساختمان خوارزمی، طبقه پنجم، دانشکده علوم ریاضی
  کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188047861+
فاکس : 982188058470+
 math.alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.